Centralmuseernas samarbetsråd fördömer invasionen av Ukraina och uppmanar Ryssland att respektera 1954 års Haagkonvention.

Centralmuseernas samarbetsråd (CSM) fördömer den ryska invasionen av Ukraina. Vi beklagar förlusterna i människoliv och känner oro för det kulturarv som nu riskerar att skadas för all framtid.

Vi har mottagit alarmerande rapporter från kollegor i Ukraina, som kämpar för att skydda och bevara föremål och samlingar. Vi vill nu visa vår respekt för våra ukrainska kollegor och deras insatser för att som museianställda säkra Ukrainas kulturarv.

Ryssland har ratificerat Unesco:s konvention om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, 1954 års Haagkonvention. Därmed har Ryssland alltså åtagit sig att skydda kulturarv. Vi uppmanar den ryska statsledningen att respektera konventionen och infria dess löfte att inte utsätta museer och samlingar för angrepp och förstörelse.

– Museisamlingar har blivit måltavlor i konflikter världen över. Samlingar har inte bara plundrats och sålts, de har dessutom stulits eller förstörts för att beröva länder och folkgrupper deras historia. Detta är ett brott mot internationell rätt, säger Ann Follin, ordförande i Centralmuseernas samarbetsråd.

Museicheferna vid Centralmuseernas samarbetsråd

Moderna Museet

ArkDes, statens Centrum för arkitektur och design

Statens historiska museer

Nationalmuseum

Nordiska museet

Skansen

Statens försvarshistoriska museer

Statens musikverk

Tekniska museet

Arbetets museum

Statens museer för världskultur

Naturhistoriska riksmuseet

Statens maritima och transporthistoriska museer

Ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseerna och museer i Sverige och Norden.

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner och sker på: Bankgiro: 5475-9758 Swish: 1236280424 Märkes: Insamling till Ukraina

Insamlingen av finansiellt stöd sker i första hand till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Insamlingen syftar konkret till att återuppbygga museet så fort det är möjligt och att säkerställa samlingarna och kunskapen om dessa i Sverige, Norden, Europa och världen. Insamlingen ska säkerställa snabba och konkreta insatser så fort det är möjligt.

Läs mer om insamlingen här: Nordiska museer startar ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv.