Magdalena Åkerström

Arbetslivsmuseer

Nätverk för arbetslivs­museer

Arbetets museum uppmuntrar och stöttar bildandet av nätverk för arbetslivsmuseer, föreningar och organisationer. Strategiska samarbeten för mindre organisationer är ett vinnande koncept – ni blir starkare tillsammans.

Vattenhistoriskt Nätverk, VhN

Vattenhistoriskt Nätverk (VhN) bildades 2018 och samlar nationella organisationer kopplade till kulturarv vid vatten. Nätverket samverkar angående det regelverk och de beslut som påverkar förutsättningarna för kulturarv vid vatten och som berörs av den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv. Arbetets museum är sammankallande.

Medlemmar

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam), Europa Nostra – Sverige, ICOMOS Sverige, Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Svensk Vattenkraftsförening, Svenska byggnadsvårdföreningen, Svenska industriminnesföreningen och Sveriges Jordägarförbund.

Åtgärder vid natur- och kulturmiljöer

Ladda ner och läs Åtgärder vid natur- och kulturmiljöer i sjöar och vattendrag – Hjälp oss att hitta de goda exemplen. Projektet var ett forsknings- och utvecklingsprojekt med medel från Riksantikvarieämbetet. Det utfördes i samverkan mellan Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR), Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet samt Vattenhistoriskt Nätverk via Arbetets museum.


Transporthistoriskt Nätverk, ThN

Transporthistoriskt Nätverk (ThN) bildades 2012 och samlar 11 riksorganisationer kopplade till rörligt kulturarv. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga transporthistoriska kulturarvet. Arbetets museum är sammankallande.

Medlemmar

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam), Båthistoriska Riksförbundet (BHRF), Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF), Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), Museibanornas Riksorganisation (MRO), Svensk Flyghistorisk Förening (SFF), Sveriges Segelfartygsförbund (SSF), Sveriges Ångbåtsförening (SÅF), Vagnhistoriska Sällskapet (VHS), Veteranflyggruppen EAA Sverige och Åkerihistoriska Sällskapet(ÅHS).


European Route of Industrial Heritage (ERIH)

Arbetets museum är en del av det internationella nätverket European Route of Industrial Heritage (ERIH) – det europeiska nätverket för industriminnen. ERIH presenterar industrihistoriska besöksmål med ca 850 destinationer i 32 länder. 

Arbetets museum är en av nätverkets drygt 100 ”ankarpunkter” (Anchor Points) runt om i Europa – det vill säga industrihistoriska besöksmål av särskild historisk vikt och med besöksupplevelser av hög kvalitet. Fler nätverk

Ånghistoriskt Nätverk

Detta nätverk har bildats pga de nya reglerna från Arbetsmiljöverket som säger att pannoperatörer måste certifieras för att få köra sina pannor, och som träder i kraft i december 2025. För att slippa den moderna certifieringen måste varje förening söka dispens och nätverket kan stötta föreningar och museer i deras ansökningar. 

Ånghistoriskt Nätverk arbetar också för att ta fram en certifierande utbildning som riktar sig till dem som handhar historiska pannor. Nätverkets syfte är också att bistå med samverkanshjälp, vara kunskapsbank, erbjuda teknisk kompetens med mera.

Textilmaskinnätverket

Nätverket bygger på ett samarbete mellan svenska museer och företagare inom textilbranschen. Textilmaskinnätverket är ett forum för textilmaskinrelaterade frågor som till exempel drift och underhåll, reservdelar, materialtillgång, kompetensväxling, utbyte av arbetskraft och mycket mer.


Gruvforum – besöksverksamhet i gruvor och stenbrott

Gruvforum är till för dem som arbetar med besöksverksamhet i gruvor och stenbrott. Forumet verkar för att mineralutvinningens historia ska uppmärksammas som en stor och viktig del av Sveriges industriella kulturarv. Man arrangerar bland annat årliga träffar/Gruvforum.

Sveriges grafiska museers samarbetsråd – GRAMUS

GRAMUS bildades år 2000 i syfte att tillvarata de svenska grafiska museernas intressen och att på ett nationellt plan verka för att kunskapen om äldre grafisk teknik kan leva vidare.


Museinätverket skog och trä

Ett nätverk för olika skogshistoriska museer/anläggningar i landet som arbetar för att inventera olika museer/anläggningar med utställningar om skog, flottning och träbearbetning, skapa ett gemensamt informationsmaterial med broschyrer, webbsidor samt samordna dokumentation från de olika samlingarna och synliggöra dessa på webben.

Fartygsforum, Svenska varv samt Fyrforum

Statens maritima och transporthistoriska museer ger råd och stöd till regionala och lokala museer, ideella föreningar, organisationer och enskilda som arbetar med maritim historia och kulturmiljö. Det finns flera nätverk och träffar inom maritim historia:


Fiskehistoriskt Nätverk

Ett nätverk för arbetslivsmuseer som bevarar industrins och fiskets historia. Syftet med nätverket är att inspirera och hjälpa varandra med frågor inom ert fält. Det kan vara att lyssna på givande föredrag, göra intressanta studiebesök och få möjlighet att byta tankar och idéer med andra aktörer i nätverket.

Tändkulehistoriskt Nätverk

Nätverket har som syfte och målsättning att verka för att Sveriges tändkulemotorer uppmärksammas som en del av landets kulturarv samt att tändkulemotorn bevars, levandegörs och marknadsförs på ett hållbart sätt för framtiden.