Tekniska Museet

Om museet

Tillgänglighet på vår webbplats

Vi på Arbetets museum strävar efter att så många som möjligt ska kunna ha tillgång till och dra nytta av vår webbplats på lika villkor. På denna sida beskriver vi hur arbetetsmuseum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Svartvit bild på två kvinnliga utlandstelefonister i arbete.

Därför är tillgänglighet viktigt

Idag upplever mer än 15% av värdens befolkning någon typ av funktionsvariation. Detta inkluderar personer som har tillfälliga eller permanenta fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsvariationer, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. Tillgången till internet ger oss alla möjligheten att hitta och dela information, uttrycka oss och kommunicera med andra, utföra våra vardagliga sysslor, arbeta, studera och mycket mer – helt enkelt, digitaliseringen påverkar hela vårt samhälle.

Medan vår värld utvecklas alltmer i det digitala rummet blir behovet av att våra rättigheter respekteras både online och offline ännu större.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

För personer med funktionsvariationer kan en tillgänglig digital miljö vara helt avgörande. Men tillgängliga hemsidor är bättre för alla användare, då de är ofta enklare att använda, bättre strukturerade, mer responsiva och snabbare.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på offentliga aktörer (dvs. en statlig eller kommunal myndighet) att uppfylla tillgänglighetskraven – att digital service ska vara:

Dessa principer kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Under hemsidans design och utveckling har vi sett till att göra medvetna val när det kommer till digital tillgänglighet. Däremot är vi medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och tar gärna emot synpunkter och åtgärdsförslag. Mer information om detta hittar du i avsnittet ”Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet”.

Eftersom vårt kärnvärde — alla människors lika värde — styr hela vår verksamhet så har vi även i arbetet med hemsidan fokuserat på att göra innehållet lätt att läsa och ta till sig.

För att underlätta läsningen har vi valt färgkombinationer med tillräckligt hög kontrast (som samtidigt inte är för mättade) och teckensnitt med fokus på läsbarhet för majoriteten av texterna på hemsidan. Rubriknivåerna som ligger högst upp i den typografiska hierarkin använder versaler och ett teckensnitt med något lägre läsbarhet, men även här har vi valt en förbättrad version av det tidigare etablerade teckensnittet samt använder det i mindre omfattning och endast i korta texter.

Dessutom har vi ansträngt oss att skapa tydliga sektioner samt en lättbegriplig navigation som ska göra det lätt att hitta relevant information, till exempel finns hela webbplatsens struktur direkt tillgänglig i den stora menyn. De flesta interaktiva element stödjs även av ikoner för att lättare identifiera målet.

Innehållet är dessutom flexibel, responsiv och kompatibel med olika webbläsare, samt att vi anstränger oss att kontinuerligt förbättra olika typer av interaktion (med mus, tangentbord, skärmläsare) och hur hemsidan reagerar vid användning av externa verktyg för att till exempel öka teckenstorlek eller byta teckensnitt.

Vi har prioriterat information så mycket som möjligt – innehållet är direkt synligt eller kräver en enkel och förutsägbar interaktion för att nå det, och följer oftast en linjär struktur som bör underlätta läsning visuellt eller via stödverktyg. Vi har även gjort visst innehåll lättare att nå och använda än tidigare – exempelvis har många PDF-blanketter ersatts med online formulär.

Det finns även alternativt innehåll för att underlätta att ta till sig information oavsett förmåga. Vi anstränger oss att skriva relevanta bildbeskrivningar och ljudfilernas innehåll finns i text strax under mediaspelaren. Att se till att bilder har beskrivande alt-texter samt att det finns alternativ för video- och ljudinnehåll är dock ett krävande och löpande arbete, vilket innebär kan det kan finnas bristande innehåll, vilket vi försöker åtgärda så fort vi kan.

Nedan kan du läsa mer om vilka andra element kan förbättras gällande tillgänglighet samt hur bristande tillgänglighet kan rapporteras till oss.

Möjliga tillgänglighetsbrister

Medan vi försöker uppnå så hög tillgänglighet som möjligt, vissa element kan potentiellt vara bristande.

Texthierarki: i vissa få fall följer rubriknivåer inte den rätta och logiska semantiska strukturen för sidan, det vill säga de kommer inte i rätt ordning eller hoppar över en nivå, vilket kan försvåra användningen av tekniska hjälpmedel.

Alternativtexter: vissa bilder kan sakna alt-texter eller bildbeskrivningar, vilket innebär att personer med nedsatt syn inte får komplett information.

EWK-arkivet: bilderna i det sökbara EWK-databasen saknar just nu alt-texter. Vår bedömning är att det skulle vara oskäligt betungande att med text beskriva hundratals illustrationer, men vår ambition är att hitta en hållbar lösning.

Fokus-markering: vissa interaktiva element kan sakna tillräckligt tydlig markering för aktiv- eller fokusläge.

Brutna länkar: vid till exempel kurser, tidigare utställningar eller evenemang finns ett antal externa länkar som vi inte alltid kan garantera fungerar som det ska eftersom de kan bli utdaterade.

PDF-filer: visst innehåll finns i nedladdningsbara dokument som kan vara svåra att ta till sig med skärmläsare.

Video och ljud: det kan saknas textning eller syntolkning av vissa filmer eller transkribering av vissa ljudfiler; dessutom finns en mycket kort, dock automatiskt spelande videoloop på startsidan.

Kompatibilitet med olika skärmstorlekar och webbläsare: medan vi strävar efter att anpassa innehållet för att fungera i olika webbläsare och skärmstorlekar, i vissa fall kan utseendet vara något bristande – men inget innehåll kommer falla bort.

Externa tjänster: Arbetets museum använder en extern webbtjänst, BokaMera, för hantering av bokningar för gruppbesök. Denna är en tredjepartslösning som ligger utanför vår kontroll och vi kan inte påverka dess funktionalitet eller alltid garantera att den uppfyller tillgänglighetskraven. Medan tjänsten har en viss nivå av tillgänglighet, det finns möjlighet för förbättring, framförallt gällande navigering med hjälp av tangentbordet.

Hur har vi testat webbplatsen?

En intern granskning av webbplatsen har gjorts av design- och utvecklingsteamet på Hamrén samt museets projektteam vid utveckling av hemsidan. Utöver manuell testning har hemsidan utvärderats med hjälp av Googles Lighthouse-verktyg och WebAIMs WAVE-verktyg.

Senaste bedömning av webbplatsen och uppdatering av redogörelsen gjordes 6 juni 2023.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att skapa en tillgänglig och inkluderande digital miljö. Om du upptäcker ett problem som vi inte inkluderat i denna redogörelse, eller upplever svårigheter i att interagera med hemsidan, meddela gärna oss så att vi får reda på vilka problem finns och åtgärda dem om möjligt. Vi tar gärna emot konstruktiv feedback för att förbättra hemsidan!

För att anmäla brister ber vi dig att kontakta oss via:

Arbetets museum skyddar dina personuppgifter vid dessa interaktioner.

Skicka in förslag eller rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

* Obligatoriska fält

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.