Om museet – Berättelser och arkiv

Samlingar och forskning

Arbetets museum samlar in människors vardagsberättelser och yrkesminnen. Berättelserna utspelar sig både i nutid och historiskt. Genom dessa insamlingar bevaras människors upplevelser av vardagslivet, arbetslivet och förhållandena på arbetsmarknaden.

En bunt arkivmappar.

Våra insamlingar

Under rubriken Insamlingar på den här sidan kan du läsa mer om de olika insamlingar som vi har genomfört genom åren. Många av insamlingarna har resulterat i böcker som du kan köpa i museibutiken och i nätbokhandeln.

Hur går insamlingarna till?

En insamling går till så att vi efterlyser människors skriftliga berättelser om arbete och liv, exempelvis i press, på webben eller i sociala medier. Berättelser kan även samlas in genom intervjuer och skriv- eller berättarcirklar. 

En dokumentation består vanligen av intervjuer och fotodokumentation av människor och miljöer på en arbetsplats. Ibland ingår även fältarbete där forskare är med på arbetsplatsen och följer dem som jobbar där.

Berättelserna som vi samlar in gestaltas i våra utställningar och presenteras i skrifter och publikationer. Materialet bevaras även i vårt arkiv och finns tillgängligt för framtida forskning. 

Rådet för yrkeshistorisk forskning

Till Arbetets museum finns ett forskningsråd knutet med representanter från museer, arkiv, universitet och högskolor. Rådet arbetar för att museet ska hålla en god vetenskaplig kvalitet i forskningsrelaterade frågor om arbete samt bidrar med uppdatering om det aktuella forskningsläget. Rådet är också en länk mellan museet och forskare vid landets universitet och högskolor.

För att bygga långsiktiga nätverk med forskarvärlden och arkiv i landet är museets forskningschef ledamot i TAM-Arkivs forskningsråd. TAM-Arkiv är en ideell organisation som erbjuder specialistkunskaper inom områdena dokumenthantering och arkivering. Arbetets museum är också med i nätverket DOSS – Dokumentation av samtida Sverige (tidigare Samdok), FOU-nätverket för centralmuseer samt Centralmuseernas digitaliseringsråd.

Forskningsrådets medlemmar

Insamlingar

Minnen kring Strykjärnet

Gammal svartvit bild av byggnaden strykjärnet.
Pågår 2024

Har du eller din släkting packat påsar på Esselte Pac? Suttit i receptionen på Arbetets museum? Eller till och med arbetat på textilfabriken på Laxholmen? Nu söker Arbetets museum minnen och berättelser från Norrköpings mest älskade byggnad.

Mer om samlingen

Den har gått under namnet Påsen. Andra kallade den för Laxholmen. Idag säger de flesta Strykjärnet. I mer än 100 år har den varit Norrköpings mest ikoniska byggnad. Nu startar Arbetets museum projektet ”Minnen kring Strykjärnet” där vi vill få in berättelser och bilder från huset, från människor som arbetat i eller har en relation till Strykjärnet. Vi har en del berättelser om huset i museets arkiv, men det finns säkert mängder av historier där ute som vi inte känner till. Det är det som vi hoppas att norrköpingsborna ska hjälpa oss få reda på.

Strykjärnet färdigställdes 1917 som bomullsväveri för Holmens Bruk. Senare ändrade det inriktning men var fortsatt en del av Holmens textil. Efter textilkrisen flyttade Esselte Pac in och tillverkade papperspåsar i byggnaden. Efter ett antal års renovering öppnade Arbetets museum i december 1991.

De berättelser från textilindustrin som museet har i arkivet är från personer som inte lever längre. Men det finns säkert människor kvar som arbetade i huset under 1950- och 1960-talet, och dem hoppas vi nu komma i kontakt med. En period som är intressant är den under 1980-talet, efter papperspåsetillverkningen men innan museet öppnade. En annan är den senare delen av textilepoken.

Vi är intresserade av olika typer av material. Fotografier och egenskrivna berättelser eller reflektioner som kan vara hur långa eller hur korta som helst. Materialet kommer att presenteras som en tidslinje på museets hemsida som växer fram under året. Förhoppningen är att inkomna bilder och texter väcker nya minnen hos besökarna och resulterar i fler berättelser.

Gigjobb

Ett matbud iklädd foodora-jacka väntar på vid en restaurang på en beställning.
2020–2021

I samband med utställningsprojektet Digitopia genomförde Arbetets museum en dokumentation där vi intervjuade gigarbetare om deras erfarenheter. Syftet var att undersöka hur arbetsförhållanden och villkor ser ut i gigarbetarnas vardag.

Mer om samlingen

Från att ha varit något som framförallt förknippas med musiker och scenkonstutövare har gig nu letat sig in i många olika branscher. Kännetecknande är att det handlar om korta uppdrag som förmedlas via en app på telefonen. Gigarbetaren är ibland anställd av ett företag, andra gånger ses hen som egenanställd. Det rör sig ofta om leverans och transport av varor, som paket eller mat hem till beställaren, men det går att få hjälp med det mesta i olika appar. Flexibelt och fritt tycker vissa. Otryggt och osäkert tycker andra.

Den delen av dokumentationen som gäller intervjuer med gigarbetare är nu avslutad. Vi tar fortfarande gärna emot egenskrivna berättelser från dig med erfarenhet från gigbranschen. Materialet kommer att sparas i museets arkiv.

Gamla och nya yrken

2017–2019

Stinsar och maskinskriverskor har försvunnit, medan människor idag har nya sätt att försörja sig på. Museet gick ut med ett skrivupprop 2017 för att få in personliga berättelser från personer som haft ett yrke som inte finns kvar eller jobbar med något helt nytt. Insamlingen kompletterades under 2018 med intervjuer för att få en bredd av yrkesgrupper.

Mer om samlingen

Insamlingen genomfördes tillsammans med föreningen Liv i Sverige och resulterade i 42 inskickade bidrag och 8 intervjuer. I samband med projektet tog museet fram antologin ”Vi drack vårt kaffe på toaletten”, där du kan läsa många av berättelserna från insamlingen. Några av berättelserna kan du även ta del av i vår digitala utställning med samma namn.

Robotar i japansk äldrevård

2017–2018

Sociala robotar förändrar dagens och framtidens arbetsliv. I Japan har utvecklingen gått snabbt och museet dokumenterade hösten 2017 möjligheter och utmaningar med att introducera robotar i den japanska äldrevården. Projektet var ett samarbete med fackförbundet Kommunal och dokumentationen resulterade bland annat i fotoutställningen ”Kaigo Robotto – robotar i japansk äldrevård” som visades på Arbetets museum våren 2018.

Stationsskrivare

2015–2017

Sveriges Järnvägsmuseer arbetar med en insamling av intervjuer med personer som tidigare har arbetat som stationsskrivare. Arbetets museum deltog i referensgruppen för projektet.

Nattarbete

2016

Hur är det att jobba när andra sover? Och att gå och lägga sig när andra går till jobbet? Föreningen Liv i Sverige har gjort en insamling för att få veta vad du som arbetar på natten gör och hur du upplever det. Ett urval av berättelserna har publicerats i boken ”När ni andra sover” och alla inkomna bidrag arkiveras på Arbetets museum.

Papperslösas arbetslivserfarenheter

2014–2016

Intervjudokumentation med målet att fördjupa kunskapen om den informella arbetsmarknaden i Sverige och hur papperslösa personer själva tänker kring sin situation.

Mer om samlingen

Papperslös är den som lever i ett land utan uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Uppskattningsvis lever 30 000–50 000 personer i papperslöshet i Sverige. Arbetets museum gjorde ett tiotal intervjuer med personer som arbetar eller har arbetat utan tillstånd i Sverige. 

Till insamlingen intervjuades även Sten-Erik Johansson som arbetar vid Fackligt center för papperslösa i Stockholm. I anslutning till projektet skrevs en magisteruppsats i etnologi, Efterlyst och eftertraktad – En diskursteoretisk studie av sju migranters erfarenheter från den informella arbetsmarknaden i Sverige av Johanna Övling.

Några av berättelserna från projektet kan du ta del av i vår digitala utställning ”Berättelser om att arbeta utan papper”.

Att Arbeta på Arbetets museum

2016

Intervjudokumentation med fem personer som varit anställda under lång tid på Arbetets museum men av olika anledningar var på väg att sluta. Personerna hade haft olika uppgifter och arbetat med allt från museibutiken och ekonomi till kurser för arbetslivsmuseer och utställningar. Intervjuerna var en del av ett uppsatsarbete i socialantropologi vid Linköpings universitet och resulterade i C-uppsatsen Arbetets museum som plats och arbetsplats av Elin Svensson.

HBTQ-personers livsberättelser

En kvinna intervjuar en äldre kvinna om hennes livberättelser.
2014–2015

Minnesinsamling som vände sig till hbtq-personer födda före 1950 med målet att fördjupa kunskapen om hbtq-personers livserfarenheter och om samhällsutvecklingen i stort. Insamlingen resulterade i åtta intervjuer och åtta skrivna berättelser. I texterna och intervjuerna delar personerna med sig av både sorgliga och fina minnen, historiska och kanske glömda sammanhang samt olika vägar för att skapa sig ett liv utanför samhällets begränsningar.

Mer om samlingen

Insamlingen var en del i projektet Unstraight perspectives som är ett samarbete med The Unstraight Museum. I anslutning till projektet skrev Elin Elwin en magisteruppsats i socialantropologi, Homosexualitetens baksida – en skildring om hur homosexualitet hanteras i vardagen.

Några av berättelserna från projektet kan du ta del av i vår digitala utställning ”Berättelser från äldre HBTQ-personer”.

Work with sounds

2013–2015

Ett EU-projekt där utrotningshotade ljud från industrisamhället spelades in för publicering i en databas. En önskan med projektet är att ljuden ska komma till användning, exempelvis i undervisning och inom spel- och musikindustrin. Samarbetspartners i projektet är Museum of Municipal Engineering i Polen, Technical museum of Slovenia i Slovenien, LWL-Industriemuseum i Tyskland, The Finnish Labour Museum Werstas i Finland och La Fonderie i Belgien. De omkring 730 inspelade ljuden går att finna i projektets databas.

Mitt liv – mitt arbete

2014

Insamling av arbetslivsskildringar i samarbete med föreningen Liv i Sverige. Insamlingen genomfördes i form av en manustävling och resulterade i 42 manus på mellan 200–400 sidor. Vinnaren av manustävlingen var Malin B. Gunnarsson med boken ”Is och eld: mitt liv som metallkonstnär”.

Framtidsland

2013–2014

Intervjudokumentation till utställningen Framtidsland som undersöker hur vi med hjälp av olika visioner, innovationer och idéer kommer kunna arbeta, leva och bo i ett hållbart samhälle i framtiden. Till utställningen gjordes ett trettiotal intervjuer med forskare och andra yrkesverksamma på temana Mat, Bo & leva, Jobb & utbildning, Transport, Människan, Konsumtion och Energi. Intervjuerna baseras på gymnasieungdomars frågor och tankar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Apoteksarbete

2012–2014

Minnesinsamling som riktade sig till människor som arbetar eller har arbetat på apotek. Få verksamheter har likt apoteksbranschen genomgått så stora förändringar på kort tid. Läkemedelsproduktion har ersatts av information, rådgivning och mervärdesförsäljning, och de tidigare så manligt dominerade yrkesprofessionerna har i hög utsträckning tagits över av kvinnor.

Mer om samlingen

Via skrivupprop och intervjuer inkom totalt 29 berättelser som sträcker sig från 1940-talet till idag. Insamlingen gjordes i samarbete med föreningen Liv i Sverige och TAM-Arkiv. Ett urval berättelser är publicerade i boken ”Doften av apotek – 22 berättelser om en bransch i förvandling”. I anslutning till insamlingen skrev Ethel Nilsson en kandidatuppsats i socialantropologi, Svensk droghandel: en intervjustudie av fem farmaceuters arbetsliv mellan 1960 och 2012.

Jobbcirkus

2013

Intervjudokumentation till utställningen Jobbcirkus. I utställningen fick unga möjlighet att reflektera kring sina framtida yrkesbanor och hjälp att navigera bland all information. Val av skolor och inriktningar kan tyckas oändliga och det finns i nuläget en mismatch på arbetsmarknaden, där vissa branscher säger sig ha svårt att hitta rätt utbildad arbetskraft. Till utställningen gjordes intervjuer med sju föräldrar som har barn i gymnasieåldern. Intervjuerna handlade om föräldrarnas tankar om deras barns gymnasieval, studier och om arbetsmarknaden. En socialdemokratisk och moderat kommunpolitiker intervjuades även på samma tema.

Bland skatter och vrak

2013

Intervjudokumentation till utställningen Bland skatter och vrak. I utställningen fick besökarna följa museets maskot Myran och sju dykare ner under vattenytan och ta del av deras upplevelser. Till utställningen gjordes intervjuer med en anläggningsdykare, fridykare, sportdykare, marinbiolog, undervattensfotograf och en marinarkeolog.

Lumpenminnen

2012

Med anledning av den avskaffade värnplikten genomförde Armémuseum en minnesinsamling i samarbete med bland annat Arbetets museum, för att samla in minnen och berättelser innan de glöms bort. Arbetets museum gjorde fyra intervjuer med hbtq-personer om deras upplevelser av att göra lumpen.

Värsta schlagern

2012

Intervjudokumentation till Arbetets museums utställning Värsta schlagern! Till utställningen intervjuades personer som på olika sätt arbetar med eller engagerar sig i schlagerfestivalen; Lars Wallin, designer, Nanne Grönvall, artist, Larz-Thure Ljungdahl, f.d. juryordförande Norrköping, Pierre Bengtsson, schlagerbloggare, Ola Melzig, teknisk producent Eurovision, Anders Linder, artist och deltagare på Alternativfestivalen, Emma Landare, ljusdesigner/tekniker, Nadja Karlsson, museianställd med intresse för de doldas historia.

Drömverkstan/ABF 100 år

2011

Intervjudokumentation till utställningen Drömverkstan. Utställningen producerades med anledning av studieförbundet ABF:s 100-årsjubileum. Till utställningen gjordes tolv intervjuer med människor som på olika sätt förverkligat sina drömmar genom ABF:s studiecirklar, däribland: Love Antell, Florence Valentin, Erik Zachariassen och Ecke Olsson.

Äntligen måndamorron!

2011

Intervjudokumentation till utställningen Äntligen Måndamorron! som utgick från frågan: hur ska vi göra för att må bra på jobbet? Till utställningen intervjuades personal på det kommunägda bostadsföretaget Stångåstaden i Linköping, pappersindustriföretaget Holmen Paper, ICA Maxi i Solna och företagshälsan Sensia. Arbetsplatserna utgjorde inspirerande exempel på hur man kan arbeta med arbetsmiljö, organisationsutveckling, företagshälsovård och mångfald.

Hushållsarbete 1950- och 1960-tal

2009–2011

Minnesinsamling som syftade till att öka kunskapen om hushållsarbetet och vardagslivet under 1950- och 1960-talen utifrån människors egna erfarenheter. Via upprop, intervjuer och skrivarcirklar fick museet in över 200 berättelser från personer som var barn eller vuxna vid denna tid. Ett urval berättelser har publicerats i museets antologi ”Vi skröt om att ha vatten inne! … och 25 andra berättelser om folkets hem i folkhemmets Sverige”.

Mer om samlingen

Några av berättelserna från projektet kan du ta del av i vår digitala utställning ”Vi skröt om att ha vatten inne!”.

Arbeta med mjölk

2010

Intervju- och fotodokumentation till utställningen Mjölk. Utställningen ingick i det större utställningsprojektet ”A taste of Europe” som var ett samarbetsprojekt mellan nio länder och belyste europeisk matproduktion och matkonsumtion.

Mer om samlingen

Mjölk är i Sverige starkt förknippat med ”det svenska”, naturliga, nyttiga och moderna. Orsaken är inte minst Mjölkpropagandan på 1920- och 30-talen. De senaste åren har mejerinäringen blivit alltmer internationell och storskalig. Samtidigt växer efterfrågan på lokalproducerade, ursprungsmärkta varor och flera mindre, lokala mejerier har startats.  

Arbetets museum dokumenterade arbetet på ett antal stor-, mellan- och småskaliga mejerier och mjölkgårdar runt om i landet. En fotodokumentation och ett tjugotal intervjuer genomfördes.

Åtvidaberg – den svenska modellen

2010

Intervjudokumentation till utställningen Åtvidaberg – den svenska modellen. Den östgötska bruksorten Åtvidaberg har kallats ”det industriella mönstersamhället”. Inte minst under 1950- och 1960-talet då ortens stolthet, företaget Facit, blev en av de världsledande tillverkarna av räknemaskiner.

Mer om samlingen

Utställningen berättade om framgångsåren 1930–1960, om företagskrisen i början av 1970-talet samt om Facit-arvet och orten idag. Till utställningen gjordes ett trettiotal intervjuer med f.d. fabriksarbetare och tjänstemän på Facit, f.d. kommunpolitiker, samtida kommunpolitiker och tjänstemän, näringsidkare, gymnasieungdomar och Baroniet Adelswärd.

Hagström 4-ever

2010

Intervjudokumentation till utställningen Hagström 4-ever. Utställningen berättade historien om det lilla familjeföretaget i Älvdalen som blev världsberömt för sina gitarrer. Till utställningen gjordes sex intervjuer med Hagström-medarbetare.

Mysteriet med staden/Kommunal 100 år

2010

Intervjudokumentation till utställningen Mysteriet med staden som var en del av fackförbundet Kommunals 100-årsfirande. Vilka är det som får vårt samhälle att fungera och vad skulle hända om de försvann?

Mer om samlingen

I utställningen fick besökarna hjälpa LasseMajas Detektivbyrå att lösa fallet med de kidnappade kommunalarbetarna. Till utställningen gjordes intervjuer med en barnskötare, brandman, hemsamarit, kokerska och rörläggare.

Varsel – människorna bakom rubrikerna

2009–2010

Intervjudokumentation till insamlings- och utställningsprojektet Varsel – människorna bakom rubrikerna. I början av 2009 kontaktade Virserums konsthall nätverket för samtidsdokumentation Samdok (numera DOSS) och ett antal museer runt om i Sverige. Idén var att göra gemensam sak i att försöka skildra de senaste årens förskjutning från högkonjunktur till rekordarbetslöshet.

Mer om samlingen

Intervjuer gjordes med ett trettiotal varslade personer runt om i landet. Berättelserna gestaltades sedan i utställningar. Arbetets museum gjorde fyra intervjuer till projektet. Uppföljningsintervjuer gjordes med informanterna några månader efter det första intervjutillfället.

Amning som arbete

2008–2009

Intervjudokumentation till utställningen Amning som arbete. Syftet var att öka kunskapen om hur de som ammar och de som inte ammar upplever sin vardag. Amning är en fråga som engagerar, väcker känslor – varma, glada känslor, men också känslor som upprör. Men vad är det som gör amning till ett så laddat ämne i vår kultur? Vad är det för utmaningar som möter föräldrarna? Vilka krav, förväntningar och föreställningar har BVC-sjuksköterskorna att hantera i sin vardag?

Mer om samlingen

Intervjuerna utfördes i samarbete med Mångkulturellt Centrum i Botkyrka och rymmer tolv enskilda intervjuer och två fokusgruppsintervjuer med föräldrar samt sex enskilda intervjuer och fyra fokusgruppsintervjuer med BVC-sjuksköterskor. Dokumentationen resulterade även i rapporten ”Mötesplats: Röster om amning”.

Kvinnor i Flygvapnet

2007–2008

Minnesinsamling och intervjudokumentation som genomfördes i samband med utställningen Kvinnor i Flygvapnet, producerad av Flygvapenmuseum och Arbetets museum.

Mer om samlingen

Skrivuppropet riktade sig till kvinnor med erfarenhet av att vara civilanställd eller flyglotta inom flygvapnet. Syftet med insamlingsprojektet var att bredda kunskapen om flygvapnet genom att belysa kvinnornas liv och villkor och väcka diskussion om könsroller. Arbetets museum har kopior av det insamlade materialet.

Frisörminnen

2006–2007

Frisör är ett populärt yrke som kräver hårt arbete för att bemästra hantverket. Samtidigt har drömyrket baksidor med krånglande ryggar, ömmande fötter och eksem. Det behövs även intresse för entreprenörskap eftersom många frisörer är egenföretagare. Dessutom handlar jobbet om att möta människor, och ibland kanske till och med fungera som terapeut när många delar med sig av sina livsberättelser i frisörstolen.

Mer om samlingen

Insamlingen av minnen från frisöryrket var en del av ett utställningsprojekt som resulterade i utställningen ”Frissan – om frisörer och frisyrer” som visades på museet hösten 2007. Insamlingen innehåller fyra inskickade berättelser och 16 intervjuer.

Industriland

2006

Intervjudokumentation till utställningen Industriland. Fokus för utställningen var perioden 1930–1980. Det är då industrinationen Sverige skapas och välfärdslandet utvecklas. Museet sökte spår i dagens samhälle för att förstå hur Sverige blev modernt. I utställningen vävdes enskilda människors minnen samman med de stora frågorna inom politik och ekonomi från perioden.

Mer om samlingen

Till utställningen gjordes 24 intervjuer på teman såsom arbete, hem och bo, barn, drömmar och visioner, fritid, framtid, världen och konsumtion.

Framtidsinsamlingen

2006

Insamling av gymnasieungdomars tankar, idéer, drömmar och åsikter om sitt framtida arbetsliv. Insamlingen genomfördes i samarbete med TCO och den digitala plattformen Lunarstorm där också berättelserna samlades in. Sammanlagt 420 bidrag skickades in. Ett urval av de insamlade texterna publicerades i boken ”Vad ska du bli när du blir stor?”.

Polisminnen

2006

Minnesinsamling som uppmuntrade poliser och civilanställda inom polisen, eller tidigare verksamma, att skriva om sitt vardagliga arbete. Insamlingen var ett samarbete mellan TAM-Arkiv, Polismuseet, Polisförbundet, Arbetslivsinstitutet Syd och Arbetets museum. Insamlingen gav tretton inskickade berättelser. Arbetets museum har kopior av det insamlade materialet.

Esselte-Pac i Strykjärnet

2006

Intervjudokumentation som undersökte hur byggnaden, som numera huserar Arbetets museum och som i folkmun kallas Strykjärnet, användes när företaget Esselte-Pac var verksamt 1974–1977. Fyra intervjuer gjordes.

Krokig väg – rak i ryggen

2005–2006

Intervjudokumentation till utställningen Krokig väg – rak i ryggen, som skildrade människors erfarenheter av att arbeta för det statliga företaget Samhall. Åtta intervjuer gjordes som illustrerar olika yrkeskategorier.

Bosniska flyktingminnen

2005

Minnesinsamling som vände sig till människor som kommit till Sverige som flyktingar i samband med kriget i Bosnien och Hercegovina. Insamlingen tillkom i anslutning till utställningen ”Sarajevo belägrat” som producerats på Historiska museet i Sarajevo och visades på sex olika platser i Sverige med början på Arbetet museum. Syftet med insamlingen var att samla och bevara berättelser om bosniernas erfarenheter och upplevelser av det nya livet i Sverige, det forna livet i Bosnien och även minnen av kriget.

Mer om samlingen

Insamlingen var ett samarbete mellan Arbetets museum, Historiska museet i Sarajevo, Kulturarv utan gränser, Riksutställningar och Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige. Insamlingen gav inga inskickade berättelser.

Smaka vår läckra pizza

2005

Intervjudokumentation och insamling till Arbetets museums utställning Smaka vår läckra pizza. Pizza är en av de vanligaste maträtterna i Sverige idag och det har hänt mycket sedan pizzan för första gången lanserades här. Vad vet vi om pizzabagarna och hur har pizzan förändrats? Hur ser en pizzabagares vardag ut, vilka är arbetsvillkoren och finns det kvinnliga pizzabagare? För att få reda på detta genomförde Hotell & Restaurang Facket tillsammans med Arbetets museum ett riksomfattande insamlings- och dokumentationsarbete. Pizzakartonger och menyer samlades in och sex intervjuer gjordes.

Brandkårsmuseet i Simonstorp

2005

Intervjudokumentation om Brandkårsmuseet i Simonstorp. Intervjuerna gjordes som en del i ett utställningsprojekt om arbetslivsmuseer. Sju personer berättade om jobbet som brandman och om arbetet med att bygga upp museet.

Handelsanställda

2005

Minnesinsamling inför Handelsanställdas förbunds 100-årsjubileum. Insamlingen vände sig till Handels medlemmar och genomfördes i ett samarbete mellan fackförbundet och Arbetets museum. Ett skrivupprop publicerades i tidningen Handelsnytt som uppmanade yrkesverksamma och pensionerade att skriva och berätta om sitt liv och arbete. 63 personer svarade. Ett urval berättelser har publicerats i boken ”Vi fick lära oss vänta till sist”.

Gusum i mitt hjärta

2003–2005

Samtidsdokumentation om den östgötska bruksorten Gusum, som genomgått flera dramatiska händelser de senaste decennierna. Ett av målen med projektet var att få människor att se sin egen betydelse i ortens historia och dessutom se möjligheterna att påverka utvecklingen när bruket inte längre har makten över deras liv och arbete.

Mer om samlingen

Dokumentationen består av intervjuer med nio personer och en skrivarcirkel med åtta deltagare. Två skolklasser i årskurs fem skrev om sitt liv om femton år. 

Fotodokumentationen omfattar cirka 1 500 bilder. Projektet visades i fotoutställningen Gusum i mitt hjärta och i en bok med samma titel.

Sista året på Postterminalen i Norrköping

2004

Intervju- och fotodokumentation om Postterminalen i Norrköping. I september 2003 fick de anställda vid Postterminalen beskedet att terminalen skulle läggas ned. Avvecklingen skulle vara slutförd i oktober 2004. I arkivet finns sex intervjuer transkriberade och 2 500 fotografier som på olika sätt dokumenterar nedläggningen. Projektet resulterade i en fotoutställning.

Hbt-personers livsberättelser

2004

Minnesinsamling som syftade till att samla in självbiografiskt material från homo- och bisexuella och transpersoner. Insamlingen startades i samband med 2004 års Pridefestival i Stockholm och genomfördes av Arbetets museum och två projekt inom EU:s Equal-program ”Normgivande mångfald” och ”Homo- och bisexuella i omsorgen”, samt TCO och RFSL. 44 berättelser skickades in till insamlingen. Samarbetet resulterade även i Arbetets museums utställning ”Normen skaver, på jobbet är väl alla hetero…” och i antologin ”Här har du mitt liv”.

K=kärlek

2004

Samtidsdokumentation av arbetet på Tierps järnbruk. På järnbruket produceras bland annat brunnslocken som är märkta med A eller K, som är förknippade med skrock. Intervjuer med anställda utfördes och Björn Ullhagen fotograferade det tunga arbetet i gjuteriet.

Mer om samlingen

Dokumentationen resulterade i utställningen ”K=kärlek” och Ullhagens bok ”Järnkärlek”. Två studenter skrev kandidatuppsatser i etnologi inom ramen för projektet: Ulrika Forsbergs ”’… och farsan min, han laga aldrig nå’n mat’ – En feministisk studie av synen på genus vid könstypiska arbetsplatser” och Gudrun Panthers ”Avbruten kärlek. En undersökning om brunnslocksskrock och annan övertro”.

Chefer i verkstadsindustrin

2003–2004

Minnesinsamling om arbetsledare och mellanchefers upplevelser av att arbeta inom den svenska verkstadsindustrin som genomgår stora tekniska, sociala och organisatoriska förändringar. Insamlingen var ett samarbete mellan TAM-Arkiv, Arbetets museum och Tekniska museet, och genomfördes med hjälp av Civilingenjörsförbundet, Ledarna och SIF. Två personer svarade. Arbetets museum har kopior av det insamlade materialet.

Idrottsledaren

2002

Minnesinsamling och intervjudokumentation av ideella idrottsledare i Sverige. Insamlingen startades inför Riksidrottsförbundets 100-årsjubileum. Till minnesinsamlingen kom 61 svar. Totalt intervjuades 23 personer. Delar av materialet användes i utställningen ”Idrottsliv – om kassören, tränaren och chauffören”.

Skoindustrimuseet i Kumla

2002

Intervju- och fotodokumentation inför utställning på Arbetets museum om människor som driver och engagerar sig i arbetslivsmuseernas verksamhet, här med Skoindustrimuseet i Kumla som exempel. Tre personer med aktivt engagemang för Skoindustrimuseet intervjuades.

När fabrikerna tystnar

2001–2002

Samtidsdokumentation av det gamla sågverkssamhället Bureå söder om Skellefteå. När verksamheten vid träsliperiet lades ner 1992 blev 150 personer arbetslösa. Insamlingen syftade till att undersöka vad som händer med människor och samhälle efter en företagsnedläggning. Studiecirkel, intervjuer och fotodokumentation genomfördes i ett samarbete mellan Västerbottens museum, Skellefteå museum, ABF, Pappers och Etnologiska institutionen vid Umeå universitet. Sjutton personer intervjuades.

Mer om samlingen

Arbetet resulterade i en utställning, samt Maria Enlunds magisteruppsats ”’Förr höll vi på MoDo i hockey’: en industrinedläggnings påverkan och omdefinition av identitet och arbetsgemenskap”.

Journalistminnen

2001

Minnesinsamling och fältdokumentation om journalistyrket med anledning av de stora tekniska, sociala och organisatoriska förändringar som skett de senaste decennierna. Projektet var ett samarbete mellan TAM-Arkiv, Arbetets museum och Svenska Journalistförbundet och bestod av en minnesinsamling samt en fältdokumentation på Östgöta Correspondentens redaktion. Minnesinsamlingen gav 136 svar.

Mer om samlingen

I materialet finns skildringar från såväl lokalredaktioner, storstadstidningar, veckopress, lokalradio och frilansande journalister. Arbetets museum har kopior av det insamlade materialet.

Arbetslivsmuseernas villkor och engagemang

2000–2001

På uppdrag av Riksantikvarieämbetet gjordes en undersökning av arbetslivsmuseernas insatser och arbetssituation. Studien genomfördes av etnolog Birgitta Burell och finns redovisad i skriften ”Man måste vara lite tokig! En undersökning om arbetslivsmuseernas villkor och engagemang”. Den bygger på 162 enkätsvar och intervjuer med tolv personer, aktiva på tolv olika arbetslivsmuseer.

Visionen om det goda arbetet

1999

Intervjudokumentation till Arbetets museums utställning ”Visionen om det goda arbetet”. Utställningen var ett av fem delprojekt med det övergripande temat Livslångt lärande i arbetslivet, om LO-yrken i förändring. Dokumentationen består av intervjuer med representanter för tretton olika yrken. Intervjuerna berör både det aktuella arbetet och visionen om framtidens arbetsliv.

Kooperationsminnen

1999

Digital minnesinsamling i samband med utställningen ”Mot en lyckligare mänsklighet”. Insamlingen uppmuntrade människor att dela med sig av sina egna minnen från KF:s (Kooperativa Förbundet) 100-åriga historia och utgick från ett antal frågor, såsom ”Vad betyder kooperationen för dig?”, ”Beskriv framtidens snabbköp!”, ”Ge exempel på vad du tycker borde finnas som basvara!”.

Mer om samlingen

Digital minnesinsamling i samband med utställningen ”Mot en lyckligare mänsklighet”. Insamlingen uppmuntrade människor att dela med sig av sina egna minnen från KF:s (Kooperativa Förbundet) 100-åriga historia och utgick från ett antal frågor, såsom ”Vad betyder kooperationen för dig?”, ”Beskriv framtidens snabbköp!”, ”Ge exempel på vad du tycker borde finnas som basvara!”.

Att arbeta i Svenska kyrkan

1999

Minnesinsamling om arbetet inom Svenska kyrkan. Insamlingen startades med anledning av att kyrkan skiljdes från staten. Projektet vände sig till kyrkans alla yrkeskategorier för att dokumentera det vardagliga församlingsarbetet i en tid av förändring. Till minnesinsamlingen kom arton svar från bland annat präster, kyrkvaktmästare, diakonissor, kanslister och ledare för ungdomsverksamhet.

Vita rockar

1996–1998

Minnesinsamling och samtidsdokumentation av arbetet inom den svenska hälso- och sjukvården mot bakgrund av ekonomiska nedskärningar och omorganisationer. I samarbete med Kommunal, Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet SKTF riktade Arbetets museum sig till, och ville belysa, läkare, sjuksköterskor och undersköterskors arbetsvardag.

Mer om samlingen

Minnesinsamlingen gav 145 svar, varav ett urval publicerades i antologin ”Vård som yrke”. 1997 gjordes en dokumentation av en infektionsklinik och en vårdcentral i Mellansverige. Etnolog Birgitta Burell, fotograf Gunilla Lundström och konstnär Per Josefssons dokumentationer och tolkningar av vårdarbetet resulterade i utställningen ”Vita rockar”. I arkivet finns 145 minnesberättelser, 24 intervjuer och 40 fotografier samt observationsdagbok och fältdagbok.

Transportarbete i tid och rum

1995–1997

Minnesinsamling och intervju- och fotodokumentation till Arbetets museums utställning ”Alla dagar Alla nätter”. Utställningen producerades inför Transportarbetareförbundets 100-årsjubileum 1997 och handlade om transportarbetarnas villkor under 1900-talet.

Mer om samlingen

28 intervjuer gjordes med väktare, chaufför, tidningsbud, hamnarbetare, bensinstationspersonal, flygtekniker, maskinförare och terminalarbetare. 45 personer bidrog med sina nedtecknade minnen. De flesta var chaufförer men bidrag kom även från hamnarbetare, packhusarbetare, väktare, terminalarbetare, bensinstationspersonal och tidningsbud. I bild dokumenterades tidningsbud till fots och med bil, väktare på olika uppdrag, lastbilsförare, terminalarbetare och flygtekniker. Bidragen sammanställdes i antologin ”En bit på väg, Svenska Transportarbetareförbundet 100 år”.

Klassresenär och tjänsteman

1995

Under vinjetten ”Klassresan” publicerade Dagens Nyheter 1990 en serie artiklar. Gensvaret från läsarna blev mycket stort. De berättade om sina erfarenheter av att byta social tillhörighet, hur det var att möta andra vanor och värderingar än dem de växt upp med. Med en minnesinsamling riktade sig därför TAM-Arkiv till olika tjänstemannagrupper för att få deras berättelser och erfarenheter av klassresan. 32 personer svarade. Arbetets museum har kopior av berättelserna.

Eldsjälar

1995

Intervjudokumentation till utställningen ”Eldsjälar – mitt ibland oss”. Nio ”eldsjälar” intervjuades om den kamp de till vardags förde, med en brinnande låga för den verksamhet eller projekt de drev.

Biståndsarbetare

1994–1995

Intervjudokumentation inom ramen för Arbetets museums projekt Mänskliga Rättigheter. Intervjuer gjordes med en distriktssköterska, född 1918, som arbetade i Världshälsoorganisationens tjänst 1952–1978 och en ung kvinna som arbetade för det internationella nätverket FoodFirst Information & Action Network – FIAN.

Arbetarstaden Uppsala

1994

Minnesinsamling kopplad till bokprojektet ”Arbetarstaden Uppsala: en 1900-talshistoria”. Insamlingen var ett samarbete mellan LO-sektionen, Uppsala universitet och Arbetets museum. Fyra berättelser kom in. Parallellt arbetade tio äldre Uppsalabor i en studiecirkel som belyste arbetarstaden Uppsala. Samtalen spelades in, skrevs ut och förvaras på Folkrörelsearkivet i Uppsala.

Gruvarbetare

1994

Minnesinsamling riktad mot aktiva och pensionerade gruvarbetare. Insamlingen leddes av Nordiska museet, i samarbete med Arbetets museum, Metallindustriarbetareförbundet, och Sverigefinländarnas arkiv. Insamlingen gav femton svar. Berättelserna presenteras i boken Vi gav järnet. Gruvarbetare skildrar sina liv, utgiven av Nordiska museet i serien Folket berättar. Arbetets museum har kopior av det insamlade materialet. Insamlingen var en uppföljning på Nordiska museets insamling Gruvminnen från 1958.

Arbetslösheten och städarnas arbetsvillkor

1993–1994

Intervju- och fotodokumentation om städares vardag och en uppföljning av en minnesinsamling som genomfördes 1989. 23 personer intervjuades till projektet. Informanterna var anställda vid städarbetsplatser i Östergötland och Södermanland eller arbetade som enskilda lokalvårdare. Inom ramen för projektet utfördes kortare arbetsplatsbesök och fotodokumentation på hotell, vid nattstädning av tåg och tidig morgonstädning på varuhus, och projektledaren och etnologen Gunnel Andersdotter arbetade en månad som skolstäderska och förde dagliga minnesanteckningar. Det insamlade materialet redovisas i boken Rent och smutsigt, och presenterades i vandringsutställningen Till er tjänst.

Byggnadsarbete och byggande

1992–1994

Samtidsdokumentation av nybyggnationen och ombyggnadsarbetet av Kronoparken i Ulleråkerområdet i Uppsala, på initiativ av uppsalafotograferna Anders R. Östlund och Vasilis Theodorou. Sammanlagt 120 lägenheter skulle iordningställas och fotograferna följde arbetsmomenten från byggstart till slutbesiktning, genom fotografering och intervjuer. Målsättningen var att dokumentera hur modern teknik påverkade arbetet och arbetsmiljön. Projektet genomfördes av Arbetets museum, Länsarbetsnämnden i Uppsala, LO, byggföretag och Byggforskningsrådet. Dokumentationen ingick i utställningen Att bygga i ord och bild som visades på Arbetets museum våren 1995.

Arbetsförmedlarminnen

1993

Minnesinsamling med fokus på arbetsförmedlaryrket. Tillsammans med Statstjänstemannaförbundet och TAM-Arkiv vände sig Arbetets museum i ett upprop till landets arbetsförmedlare för att få deras levnads- och arbetslivsberättelser. Arbetslösheten var hög och man förväntade sig en utveckling med privata arbetsförmedlingar. Frågan var: Hur hade arbetsförmedlarna tidigare arbetat och hur hade arbetet och arbetssituationen förändrats? Minnesinsamlingen var samtidigt en del i förberedelserna inför en utställning om arbetsförmedlingens och arbetsmarknadspolitikens skiftningar under 1900-talet, Porten till arbete. 23 personer skrev och berättade om sitt liv som arbetsförmedlare. Under tre månader genomfördes även en dokumentation i ord och bild av verksamheten vid två arbetsförmedlingar, i Stockholm respektive Finspång.

Undersköterske- och sjukvårdsbiträdesminnen

1993

Minnesinsamling med fokus på undersökerskor- och sjukvårdsbiträdens arbete och vardagsliv. Insamlingen genomfördes i samarbete mellan Arbetets museum och SKAF/Svenska Kommunalarbetareförbundet. På 1990-talet började besparingar och omorganisationer på sjukhusen genomföras, vilket påverkade sjukvårdspersonalens arbetsuppgifter och ökade konkurrensen mellan de olika yrkesgrupperna. Underskötersketjänster omvandlades till sjukskötersketjänster samtidigt som personalantalet minskade. Insamlingen gav 107 svar, varav tre från män. Bidragen representerar en bred erfarenhet från olika områden inom hälso- och sjukvården; akutsjukvård, långvård, mentalsjukvård, öppenvård och hemtjänst. I antologin Vi är viktiga i vården publicerades sexton av bidragen.

Metallarbetare

1993

Minnesinsamling med fokus på metallarbetares levnads- och arbetslivserfarenheter. Insamlingen var ett samarbete mellan Metallindustriarbetareförbundet, Nordiska museet och Arbetets museum. 44 män och åtta kvinnor svarade. Många av skribenterna berättar om arbetslivet på 1930- och 1940-talen. Tio av berättelserna utgavs i Nordiska museets skriftserie Svenska folket berättar under titeln Hetta, larm och svetslågor. Metallarbetare skildrar sina liv. Arbetets museum har kopior av det insamlade materialet.

Förskollärare

1992–1993

Minnesinsamling med fokus på förskollärares arbetslivserfarenheter. Insamlingen genomfördes i samarbete mellan TAM-Arkiv, Nordiska museet och Arbetets museum inför Lärarförbundets 75-årsjubileum 1993. I skrivuppropet står bland annat att förskollärarna ”står idag inför stora utmaningar. Den samhällsekonomiska situationen är dyster. De specialdestinerade statsbidragen försvinner och förbudet mot höjning av kommunalskatten kvarstår. Kommunerna tvingas att på ett hårdhänt sätt rationalisera sin verksamhet, däribland förskollärarområdet. Det sker bland annat genom utförsäljning och rationalisering eller genom att verksamheter helt enkelt läggs ner…” Insamlingen resulterade i 97 berättelser. Nio av dem publicerades i boken ”Det vi gör sätter spår hela livet” Förskollärare berättar. Arbetets museum har kopior av det insamlade materialet.

Luktminnen, känselminnen, ljud och oljud

1991–1993

Tre minnesinsamlingar genomfördes inför utställningen Sjätte sinnet. Utställningen handlade om hur vi använder våra sinnen i arbetslivet. Det första uppropet gav 54 svar och utgick från frågan: Hur luktar din arbetsplats? Det andra uppropet gav 20 svar och utgick från frågorna: Hur känns din arbetsplats? På vilket sätt används känselsinnet i arbetslivet? Det tredje uppropet gav 25 svar och utgick från frågan: Hur låter det på din arbetsplats? Under 1991–1993 utgavs sex nummer av tidskriften Sjätte sinnet.

Mer om samlingen

1991–1993

Städare

1990–1991

Minnesinsamling om städares arbetserfarenheter. I projektet Arbetsplats Sverige vände sig de fyra fackförbund som organiserar städare tillsammans med Nordiska museet, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Arbetets museum i ett upprop till städare för att få deras levnads- och yrkesskildringar. Hur hade städyrket förändrats de senaste 50 åren? 120 personer svarade på uppropet. Utöver berättelserna skickades också fotografier och teckningar in. Nitton minnen publicerades i Utan städare stannar Sverige i Nordiska museets serie Svenska folket berättar. Arbetets museum har kopior av det insamlade materialet.

Socialarbetarminnen

1990–1991

Minnesinsamling och intervjuprojekt med fokus på hemtjänstassistenter och socialsekreterares arbetserfarenheter. Insamlingen gjordes inom ramen för dokumentationsprojektet Arbetsplats Sverige och var ett samarbete mellan TAM-Arkiv, Nordiska museet, SKTF/Svenska kommunaltjänstemannaförbundet och Arbetets museum. Insamlingen gav tio svar. På Arbetets museum presenterades ett av bidragen, Laila Grips minnesberättelse, dels i boken En socialarbetares minne, dels i en utställning med samma namn. För att ytterligare fördjupa kunskapen om socialsekreterarnas yrke gjorde arkivarie Annelie Johansson på TAM-Arkiv en intervjuundersökning som presenteras i boken Varje människa är värd att lyssna på. Socialsekreterare berättar. Arbetets museum har kopior av det insamlade materialet.

Att bygga för Arbetets museum

1990–1991

Samtidsdokumentation av arbetet med att bygga om Strykjärnet och den tidigare textilfabriken Holmens Bomull till museum. Etnolog Gunnel Andersdotter och fotograf Anders Kratz följde de olika stegen i arbetet. Frågeställningarna var bland annat: Hur går det till att förändra en gammal fabriksbyggnad till museum? Vilka yrkeskunskaper krävs? Hur ser de berörda på sitt arbete och den byggnad de arbetar i och med? Hur gestaltar sig relationen mellan de olika yrkesgrupperna?

Mer om samlingen

Arbetsprocessen, med särskild tyngdpunkt på målarnas och snickarnas arbete, är beskriven. Även rivare, utsättare, smeder och elektriker intervjuades. Särskild vikt lades vid de mentala aspekterna av byggnadsarbetet. Tre personer ur projektledningen och elva hantverkare intervjuades. Fältarbetet bestod av deltagande observation, intervjuer och fotografering. Inom ramen för projektet genomfördes även källforskning kring Strykjärnets historia av industriminneskonsulten Trad Wrigglesworth.

Alva Carlsson, rullerska på Laxholmen 1927-62

1990

I mars 1986 startade projektet Arbetarminnen i Norrköping för att dokumentera framför allt textilarbetarnas minnen. Ungefär 300 intervjuer gjordes och arkiverades på Stadsmuseet i Norrköping. Några av minnena publicerades i Då brann det i gaveln: fem textilarbetare minns, redaktör Björn Horgby, Bullakandidater: fem textilarbeterskor minns, redaktör Lena Wernevik, som också skrev Vägen till lagsalen: en studie om tyglagerskor på textilindustrierna i Norrköping 1925–55.

Mer om samlingen

Inför invigningen av museet 1991 gjorde Arbetets museum en utställning för att berätta om dem som arbetat i Strykjärnet när det var textilindustri. En av kvinnorna, Alva Carlsson, som deltagit i det tidigare intervjuprojektet, tillfrågades om hon ville vara den som med sin livsberättelse illustrerade detta. Hon hade arbetat i huset 35 år. Etnolog Lena Wernevik intervjuade Alva på nytt.