Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Forskning

Arbetets museum förmedlar kunskap om arbete, arbetets villkor och industrisamhällets kulturarv. Vi arbetar med att veten­skapligt dokumentera, levandegöra och gestalta människors arbetsliv och hur det förändras ur ett vardagsperspektiv. Vårt arbetssätt innebär ett växelspel mellan inhämtning av kunskap, bearbetning och förmedling. En bas i verksamheten är våra minnesinsamlingar och dokumentationer. De bidrar till utställningar och annan museiverksamhet samt presenteras i publikationer och är en bas för ny forskning.

Rådet för yrkeshistorisk forskning

Arbetets museum har ett forskningsråd med representanter från museer, arkiv, universitet och högskolor. Rådet för yrkeshistorisk forskning är en viktig länk mellan museet och omvärlden. Rådet arbetar för att museet ska hålla en god vetenskaplig kvalitet i forskningsrelaterade frågor om arbete samt bidrar med uppdatering om det aktuella forskningsläget. Rådet bidrar till att museet upprätthåller kontakter med forskare vid landets universitet och högskolor.

För att bygga långsiktiga nätverk med forskarvärlden och arkiv i landet är museets forskningschef ledamot i TAM-Arkivs forskningsråd. TAM-Arkiv är en ideell organisation som erbjuder specialistkunskaper inom områdena dokumenthantering och arkivering. Deras uppdrag är att förvara, vårda, tillgängliggöra och tillhandahålla medlemsorganisationernas arkivmaterial. Medlemmarna består bland annat av fackförbund för tjänstemän och akademiker. Arbetets museum är också med i nätverket DOSS – Dokumentation av samtida Sverige (tidigare Samdok) och FOU-nätverket för centralmuseer.

Forskningsrådet

  • Maths Isacson, ordförande, Uppsala universitet
  • Niklas Cserhalmi, vice ordförande, Arbetets museum
  • Marinette Fogde, Arbetets museum, sekreterare
  • Jan af Geijerstam, forskare och fri skribent
  • Mikael Eivergård, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
  • Susanna Toivanen, Mälardalens högskola
  • Britt Östlund, Röda korsets högskola
  • Björn Ohlsson, Vänermuseet

Kontakt

Har du frågor gällande forskning, insamlingar eller arkiv? Kontakta oss via epost: info@arbetetsmuseum.se eller telefon: 011-189800