Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Arbetslivsmuseer

Arbetslivsmuseerna i Sverige bevarar industrisamhällets kulturarv och berättar om arbetsplatser och yrken som inte längre existerar.

Arbetslivsmuseerna är som en karta över hur Sverige industrialiserades. Under den första industrialiseringen lokaliserades arbetet till platser där det fanns strömmande vatten som kunde ge energi till maskinerna eller andra lokala förutsättningar för driften. Många av arbetslivsmuseerna finns därför på mindre orter eller landsbygd och blir där en viktig del av det lokala kulturarvet. Arbetslivsmuseerna ligger ofta på natursköna platser och blir på flera sätt viktiga delar av besöksnäringen på orten. Arbetslivsmuseerna är vanligtvis öppna sex månader, från maj till september, och trots denna korta säsong når man fantastiska besökssiffror. Sedan 2014 finns arbetslivsmuseerna med i den officiella museistatistiken.

Arbetets museum beräknar att det finns ca 15 000 personer som engagerar sig i bevarandet av arbetslivsmuseerna. Det mesta av arbetet sker ideellt av människor med kärlek till historia och kulturarv. Alla engagerar sig utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter.

Majoriteten av arbetslivsmuseerna behöver ekonomiskt stöd för att kunna bedriva sin verksamhet. Vissa av museerna får stöd från kommunen eller EU. Andra finansieras genom intäkter från entréavgifter och aktiviteter. Traditionsfartyg och museijärnvägar får sin verksamhet att fungera tack vare trafikintäkter.

Arbetets museum och arbetslivsmuseerna

Arbetets museum arbetar med tre långsiktiga profilfrågor beträffande arbetslivsmuseerna:

Stötta: Arbetets museum fungerar som ett stöd till arbetslivsmuseerna. Vi har ca 1 500 arbetslivsmuseer under våra vingar och ska bland annat agera som rådgivare för dem. Exempelvis kan vi förmedla kontakter och upplysa om var man kan söka pengar, bland annat Riksantikvarieämbetet. Dessutom hjälper vi till att skapa nätverk inom olika grupper av verksamheter, t ex Transporthistoriskt Nätverk och Textilmaskinnätverket.

Synliggöra: Arbetets museum arbetar för att synliggöra landets arbetslivsmuseer och visa upp vikten av deras arbete, både som museer och som besöksattraktioner. Det gör vi bland annat genom att ge ut Museiguiden. På land, i luften och ute på havet – överallt kan man hitta ett arbetslivsmuseum eller en kulturupplevelse. Museiguiden ger en lättöverskådlig presentation av över 400 arbetslivsmuseer; den finns även som app att ladda ned i mobilen. Årligen arrangerar Arbetets museum även Så var det då, (hette tidigare Maskinnostalgi), dit arbetslivsmuseer bjuds in för att visa upp sin verksamhet för allmänheten. Det är en museimässa för alla sinnen och den äger rum på torget utanför Arbetets museum i samband med Kulturnatten.

Utbilda/fortbilda: Bevarandet av industrisamhällets kulturarv kräver stora kunskaper. Arbetets museum genomför regelbundet kurser i museiämnen, och vi vill bygga upp ett kunskapscentum för såväl tekniska som immateriella kunskaper som krävs för bevarandet av detta kulturarv. Tack vare vårt kursutbud, som riktar sig till verksamma på arbetslivsmuseer, skapar vi också mötesplatser och nätverk för museer över hela landet.

Dessutom vill vi utreda hur museiackreditering (kvalitetssäkring) skulle kunna fungera under svenska förhållanden. I Storbritannien tillämpas ett system där Independent Museums måste ha en ackreditering som museum för att kunna få vissa bidrag. Ackrediteringen innebär bland annat att Independent Museums på ett tydligt sätt måste samarbeta med offentligt finansierade museer, visa upp en museal kompetens och långsiktiga strategier.

Power point presentation av Arbetets museums arbetet med arbetslivsmuseer

 

Vi behöver arbetslivsmuseernas åsikter!

För att få veta vad just ert arbetslivsmuseum har för specifika behov, åsikter och tankar är vi i beroende av er hjälp. Vi tar också gärna del av lyckade arbeten och projekt för att inspirera andra. Läs mer: Vi finns för er!

Digitalisering på arbetslivsmuseer: Hur ser det ut på ert museum? Vi behöver veta vilka behov ni har för att kunna möta det. Vi ber om några minuter av er tid för att besvara vår enkät, följ länken nedan. Länk till enkät

Ungdomsverksamhet på arbetslivsmuseer

Inom ramen för det treåriga projektet Kunskapscentrum för arbetslivsmuseer har Arbetets museum i samarbete med ArbetSam bland annat haft möjlighet att öka utbudet av kurser riktade till arbetslivs- museer, samt även stötta de museer som arbetar med ungdomar. Med dokumentation av det som gjorts kan vi visa upp goda exempel för att uppmuntra andra arbetslivsmuseer att också bedriva ungdomsverksamhet.

Här finner du material från arbetslivsmuseer som arbetat framgångsrikt med ungdomsläger och andra projekt: Genomförda ungdomsprojekt

Stöd till gränsöverskridande verksamhet på arbetslivsmuseer

ERIH

Arbetets museum är en del av det internationella nätverket European Route of Industrial Heritage (ERIH) – det europeiska nätverket för industriminnen. ERIH presenterar industrihistoriska besöksmål med ca 850 destinationer i 32 länder.

 

Bilder fr v: 1) Ungdomsläger, Skonaren Ingo. Foto: Mathias Kindberg, 2) Maskinnostalgi 2016, en utomhusmässa för arbetslivsmuseer. Foto: Magdalena Åkerström, 3) Olofsfors Bruksmuseum. Foto: Magdalena Åkerström

I Sverige finns det

  • Ca 1 500 arbetslivsmuseer
  • 7 000 000 föremål (ett av dessa föremål är en komplett fabrik, ett ullspinneri)
  • 16 200 fordon
  • 5 300 byggnader
  • 15 000 personer engagerade i ideellt museiarbete

Arbetsam

Arbetets museum har ett nära samarbete med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) som är Sveriges största museiförening med över 500 medlemsmuseer. ArbetSam är en ideell organisation vars huvudsakliga uppgifter är att stärka arbetslivsmuseernas identitet och sprida kännedom om museernas verksamhet.

Läs mer på ArbetSams hemsida.

Kontakt

Helena Törnqvist
Arbetslivsintendent

Arbetets museum
Laxholmen
602 21 Norrköping

011–23 17 26 eller 070-846 08 11 helena.tornqvist@arbetetsmuseum.se