Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Nätverk för arbetslivsmuseer

Arbetets museum uppmuntrar och stöttar bildandet av nätverk för arbetslivsmuseer, föreningar och organisationer. Strategiska samarbeten för mindre organisationer är ett vinnande koncept; man klarar sig ofta bättre om man har kompisar att bilda nätverk med.

Vattenhistoriskt nätverk, VhN

VhN bildades 2018 och samlar nationella organisationer. Nätverket samverkar angående det regelverk och de beslut som påverkar förutsättningarna för kulturarv vid vatten och som berörs av den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv. Arbetets museum är sammankallande.

Nätverket består av:
ArbetSam, Europa Nostra – Sverige, ICOMOS Sverige, Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Svensk Vattenkraftsförening, Svenska Byggnadsvårdföreningen, Svenska industriminnesföreningen, Sveriges Hembygdsförbund, Lantbrukarnas Riksförbund och Sveriges Jordägarförbund. Nätverket stöds även av Kulturmiljöfrämjandet.

Åtgärder vid natur- och kulturmiljöer
Ladda ned och läs Åtgärder vid natur- och kulturmiljöer i sjöar och vattendrag – Hjälp oss att hitta de goda exemplen. Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med medel från Riksantikvarieämbetet. Det utförs i samverkan mellan Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR), Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet samt Vattenhistoriskt Nätverk via Arbetets museum.

Transporthistoriskt nätverk, ThN

ThN bildades 2012 och samlar 10 riksorganisationer. Nätverket arbetar konstruktivt för stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet. Arbetets museum är sammankallande.

Nätverket består av:
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, ArbetSam, Båthistoriska Riksförbundet (BHRF), Järnvägshistoriska Riksförbunde (JHRF), Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), Museibanornas Riksorganisation (MRO), Svensk Flyghistorisk Förening (SFF), Sveriges Segelfartygsförbund (SSF), Sveriges Ångbåtsförening (SÅF), Vagnhistoriska Sällskapet (VHS), Veteranflyggruppen EAA Sverige och Åkerihistoriska Sällskapet.

ERIH

Arbetets museum är en del av det internationella nätverket European Route of Industrial Heritage (ERIH) – det europeiska nätverket för industriminnen. ERIH presenterar industrihistoriska besöksmål med ca 850 destinationer i 32 länder. Arbetets museum är en Anchor Point.

Hemsida

 

Övriga nätverk

Ånghistoriskt Nätverk

Detta nätverk har bildats pga de nya reglerna från Arbetsmiljöverket som säger att pannoperatörer måste certifieras för att få köra sina pannor, och som träder i kraft i december 2022. För att slippa den moderna certifieringen måste varje förening söka dispens och nätverket kan stötta föreningar och museer i deras ansökningar. Ånghistoriskt Nätverk arbetar också för att ta fram en certifierande utbildning som riktar sig till de som handhar historiska pannor. Nätverkets syfte är också att bistå med samverkanshjälp, vara kunskapsbank, erbjuda teknisk kompetens mm.

Textilmaskinnätverket

Nätverket bygger på ett samarbete mellan svenska museer och företagare inom textilbranschen. Textilmaskinnätverket är ett forum för frågor som rör textilmaskinrelaterade frågor som tex drift och underhåll, reservdelar, materialtillgång, kompetensväxling, utbyte av arbetskraft och mycket mer.

Hemsida

Gruvforum – Besöksverksamhet i gruvor och stenbrott

Gruvforum är till för dem som arbetar med besöksverksamhet i gruvor och stenbrott. Forumet verkar för att mineralutvinningens historia ska uppmärksammas som en stor och viktig del av Sveriges industriella kulturarv. Man arrangerar bland annat årliga träffar/Gruvforum.

Sveriges grafiska museers samarbetsråd – GRAMUS

GRAMUS bildades år 2000 i syfte att tillvarata de svenska grafiska museernas intressen och att på ett nationellt plan verka för att kunskapen om äldre grafisk teknik kan leva vidare.

Hemsida

Museinätverket Skog och trä

Ett nätverk för olika skogshistoriska museer/anläggningar i landet som arbetar för att inventera olika museer/anläggningar med utställningar om skog, flottning och träbearbetning, skapa ett gemensamt informationsmaterial med broschyrer, webbsidor samt samordna dokumentation från de olika samlingarna och synliggöra dessa på webben.

Hemsida

Fartygsforum, Svenska varv samt Fyrforum

Statens maritima och transporthistoriska museer ger råd och stöd till regionala och lokala museer, ideella föreningar, organisationer och enskilda som arbetar med maritim historia och kulturmiljö och det finns flera nätverk och träffar inom maritim historia:

Fartygsforum
Nätverket Svenska varv och Varvsforum
Fyrforum

 

Bilder fr v: 1) Kullens fyr, 2) Sala Silvergruva, 3) Tommarps Ullspinneri. Foto: Magdalena Åkerström

Kontakt

Helena Törnqvist

Arbetslivsintendent

Arbetets museum

Laxholmen

602 21 Norrköping

Telefon: 011–23 17 26 arbetslivsmuseer@arbetetsmuseum.se