Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Arbetets museum arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt med att minska vår negativa miljöpåverkan genom medvetna och miljösmarta val. Vårt miljöengagemang genomsyrar hela vår verksamhet – från utställningsproduktion till transporter och resor och inte minst inköp och återvinning av material.

Vi arbetar även publikt med att förmedla kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor genom våra utställningar och programverksamhet. Som exempel kan nämnas vår Kreativa verkstad, där barn och vuxna tillsammans skapar av återvunnet material.

Våra miljömål

  • Vi ska leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet.
  • Vi ska verka för att begränsa användandet av produkter som är skadliga för människor och miljö.
  • Vi ska återanvända så mycket material som möjligt när vi bygger utställningar.
  • Vi ska verka för effektiv och miljövänlig el- och energianvändning.
  • Vi ska källsortera allt avfallsmaterial och säkerställa att skadliga restprodukter och miljöfarligt avfall inte kommer ut i naturen.
  • Våra tjänsteresor ska göras så effektivt som möjligt ur ett miljöperspektiv.
  • Vi säkerställer att våra leverantörer hanterar sin produktion enligt gällande lagar och förordningar.
  • Vi ska kontinuerligt arbeta för att lagring av data görs digitalt och inte i pappersform.

Miljöledningssystem

Arbetets museum har upprättat ett miljöledningssystem som bygger på svensk standard. Vårt miljöarbete är en process som beskrivs i följande dokument:

Miljöcertifiering

Vi har valt att utöka vårt miljöengagemang och arbetar just nu med att miljöcertifiera Arbetets museum enligt ISO14001. Vår ambition är att vara miljöcertifierade år 2022.

Kontakt

Har du frågor om miljöarbetet på Arbetets museum? Välkommen att kontakta info@arbetetsmuseum.se.