Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild
Arbetets museum - liten bild

Information om hur vi behandlar personuppgifter

Beskrivning av Arbetets museums hantering av personuppgifter i våra verksamheter

Den 25 maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam dataskyddförordning (GDPR) som reglerar bland annat hur företag får behandla personuppgifter. Den nya lagstiftningen förstärker skyddet för dig som enskild person genom strängare krav på hur personuppgifter behandlas.

Vem ansvarar för dina personuppgifter på Arbetets museum?

Stiftelsen Arbetets museum, med organisationsnummer 825001–7822, är personuppgiftsansvarig när vi behandlar dina personuppgifter eller när en underleverantör (personuppgiftsbiträde) gör det på vårt uppdrag. Arbetets museum förbinder sig att samla in och behandla personuppgifter i enlighet dataskyddsförordningen GDPR. Datainspektionen är den myndighet som bevakar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som har med dig och din person att göra: det kan exempelvis vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress.

Vår hantering av personuppgifter i våra verksamheter

 1. Arkivet: insamlingar och dokumentationer
  Arbetets museum samlar, som en del i sitt uppdrag att dokumentera och levandegöra arbetet och dess historia, på människors berättelser om arbetsliv och vardag. Insamlat material sparas i Arbetets museums arkiv. Reglerat av samtycke från informanterna får materialet användas i verksamheten på Arbetets museum, exempelvis i antologier, utställningar eller på webben. Efter godkännande från museets forskningschef kan materialet även användas för forskning. Kontakta oss på info@arbetetsmuseum.se om du har frågor om eventuella personuppgifter vi har om dig i vårt arkiv.
 1. Deltagarregister: arrangemang med Arbetets museum som arrangör
  I samband med konferenser, kurser, programaktiviteter och liknande arrangemang som Arbetets museum arrangerar samlar vi in uppgifter om anmälda deltagares namn, kontaktuppgifter och organisationstillhörighet. Det gör vi för att genomföra arrangemangen och hålla deltagare uppdaterade med information. Personuppgifterna sparas i deltagarregister för utskick inför kommande arrangemang och används inte i andra syften. Deltagarlistor som innehåller namn och din organisation publiceras i vissa fall. Vi fotograferar även under våra arrangemang för användning på bland annat vår webb. Om du inte längre vill finnas med i deltagarregister eller vill att publicerade foton eller andra personuppgifter tas bort kan du meddela det genom att kontakta oss på info@arbetetsmuseum.se.
 1. Kontaktregister: utskick till bland annat arbetslivsmuseer och skolor
  För att kunna skicka ut information om utställningar, om konferens- eller butikserbjudanden, och om olika aktiviteter som museet arrangerar har vi register över uppgifter om bland annat arbetslivsmuseer, liksom grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Registret innehåller adresser som vi själva samlat in, men även köpta adresser. Registret innehåller namn och kontaktuppgifter till organisationen samt eventuell kontaktperson. Det används inte i andra syften. Om du inte längre vill finnas med i vårt register gällande nyhetsbrev till arbetslivsmuseer respektive skolutskick kan du meddela det genom att kontakta oss på info@arbetetsmuseum.se.
 1. Kundregister: kommersiella verksamheter
  Arbetets museum har kundregister för butikskunder där vi samlar in uppgifter om våra kunders namn, telefonnummer, postadress och mejladress. De personer som förekommer i detta register har själva anmält sitt intresse till vår kundklubb. Syftet med att vi samlar in och behandlar dessa personuppgifter är att vi ska kunna skicka ut erbjudanden och inbjudningar från butiken. Om du inte längre vill finnas med i vårt kundregister för kundklubben kan du meddela det genom att kontakta info@arbetetsmuseum.se.Vi har även ett kundregister för vår kommersiella konferensverksamhet som innehåller uppgifter om organisationen samt eventuell kontaktpersons telefonnummer och mejladress. I registret ingår kunder som bokat konferens hos oss. Syftet med att samla in och behandla personuppgifterna är dels att kunna administrera bokningen och genomförandet av konferensen, dels att ha underlag för att kunna fakturera kunden.
 1. Databas över Sveriges arbetslivsmuseer
  Personuppgifter
  En personuppgift är all slags information relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgift är namn, födelsedata, personnummer och adress. Personuppgifter kan även vara information som beskriver en person, fotografier och krypterade uppgifter. Dataskyddsförordningen, som styr behandling av personuppgifter, gäller enbart personuppgifter angående levande personer.I databasen behandlas personuppgifter till kontaktpersoner på de arbetslivsmuseer som registreras i databasen. Uppgifterna består av personnamn och kontaktuppgifter.

  Personuppgiftsansvarig
  Organisation som registrerar ett användarkonto i databasen är personuppgiftsansvarig för allt innehåll som de tillhandahåller i databasen inom sitt användarkonto. Organisationen måste då värna uppgifterna, informera den registrerade och att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Du måste alltså själv inhämta samtycke från alla levande personer som du tillhandahåller information om, och har sedan de skyldigheter som åligger personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen, exempelvis att uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till de registrerade, samt att utan onödigt dröjsmål korrigera felaktiga uppgifter och radera personuppgifter på begäran av de registrerade. Är en juridisk person kontohavare så är det denne och inte dess anställda som hanterar personuppgiftsansvaret. Personuppgiftsansvaret kan inte delas. Vi vill påpeka att innehållet du tillhandahåller lagras i databaser och därmed är strukturerat, vilket också ställer högre krav på dig som ansvarig.

  Vill du få uppgifter om dig själv redigerade, korrigerade eller raderade, så hör av dig till respektive organisation.

  Personuppgiftsbiträde
  Arbetets museum är personuppgiftsbiträde för personuppgifter som tillhandahålls i databasen, då vi tillhandahåller den tekniska strukturen för databasen. Vi har därmed ansvar och rättighet att behandla de personuppgifter som annan organisation tillhandahåller på plattformen för deras räkning. Om personuppgiftsansvarig organisation inte vidtar åtgärder för att skydda personuppgift som en klagande anmärkt på, kan ansvaret att åtgärda detta övergå till oss. Vi kan på så vis bli ålagda att radera personuppgift som en organisation tillhandahåller.

  Vi behandlar bara personuppgifter som du frivilligt tillhandahållit och enligt villkoren i detta avtal. Vi har ansvar att hålla en hög säkerhetsnivå inom rutiner och utrustning, för att konfidentialiteten ska respekteras. I våra rutiner ingår att alla som behandlar personuppgift är auktoriserade att göra detta, och iakttar konfidentialitet. Vi måste låta dig godkänna om vi skulle avtala med ytterligare underbiträden att hantera personuppgifter som du tillhandahåller. Vi måste bistå dig som personuppgitsansvarig om någon person som har registrerad personuppgift vill nyttja sina rättigheter, exempelvis men inte begränsat till rättelse eller radering. Vi bistår dig kring säkerhet, dataintrång och andra skyldigheter som rör konfidentialiteten för personuppgift. Vi har ansvar att radera eller återlämna data vid avtalets upphörande. Vi måste ge dig möjlighet att kontrollera att vi fullföljer våra skyldigheter.

  Arbetets museum kan endast hållas ansvarig för extern organisations tillhandahållande av personuppgifter, om dess olagliga natur har kommit till vår kännedom och vi inte reagerar på den snabbt nog för att radera eller spärra det innehållet. Den organisation som är personuppgiftsansvarig har dock det fulla ansvaret för innehållet de tillhandahåller.

Rätt till sparade uppgifter

Du har enligt GDPR rätt att ta del av de personuppgifter Arbetets museum sparat och behandlar om dig. Du har också rätt att rätta, begränsa behandlingen eller begära radering av personuppgifterna. Kontakta i så fall info@arbetetsmuseum.se. För mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR se: www.datainspektionen.se.