Centrum för politisk illustrationskonst

EWK-museet med EWK-galleriet, temautställningarna, arkiv och seminarier bildar Centrum för politisk illustrationskonst. Genom centret vill vi stimulera, utveckla och bredda intresset för genren politisk illustration.

 

Foto: Niclas Fasth

Foto: Niclas Fasth

Samtal om satir och yttrandefrihet när EWK-priset delades ut till Saad Hajo

Satir är ett globalt språk som öppnar för samtal mellan meningsmotståndare. Samtidigt är balansen skör för att inte falla över i elakhet som stänger ute. Att verka som tecknare blir också allt tuffare i dagens medieklimat. När EWK-priset delades ut till satirtecknaren Saad Hajo 10 november 2015 på Arbetets museum diskuterades betydelsen av priset, det gånga året med attentatet mot Charlie Hebdo och att Sverige snart firar att tryckfrihetsförordningen fyller 250 år.

Dokumentation från prisutdelningen och samtalet.

Comics & Satire

Konferensen Comics and Satire – Cultural History Records & Cultural Heritage?

Arbetets museum och Uppsala universitet arrangerade en vetenskaplig konferens om satir och tecknad bild 1–2 oktober 2015 i Visby på Campus Gotland. På mötet sattes tecknade serier och politisk illustrationskonst i fokus som inflytelserika massmedia och del av kulturarvet. Forskare och experter på museer och arkiv från flera europeiska länder presenterade projekt och diskuterade gemensamma ansträngningar för att bevara och göra denna del av vår samtidshistoria tillgänglig. Riksbankens jubileumsfond, Kulturrådet och Seriefrämjandet var medarrangörer.

Dokumentation på engelska från konferensen.

Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonst

Arbetets museum har via EWK-museet tagit initiativet och bildat Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonst. Nätverket syftar till att sätta fokus på denna genre och öka kunskapen om vad bilderna säger om samhället och om konstnärernas samhällsroll. I nätverket ingår Arbetets museum/EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst, Fredrik Stabel & Avistegnernes hus i Norge, Danske Bladtegnere i Danmark och Päivälehti museum – nyhetsarbetets och tryckteknikens historia i Finland.

Nätverket har anordnat tre konferenser där man problematiserat den politiska illustrationskonsten utifrån tre samhällsrelevanta teman som på olika sätt rör makten i det offentliga rummet. Nätverket vill stimulera universitet, högskolor, folkhögskolor och museer att medverka i arbetet med att generera och förmedla ny kunskap om den politiska illustrationskonsten.

Nätverket ska utgöra en gränsöverskridande mötesplats för utbyte av erfarenheter som inspirerar till vidare samarbete och kontakt mellan praktiker och teoretiker, nationellt och internationellt. Nätverket ska ha en samlande funktion för ett forskningsområde som ännu inte har utforskats i någon större utsträckning i Norden. Etableringen av detta nätverk är av stor betydelse för den framtida förståelsen för, förmedlingen av och forskningen kring den politiska illustrationskonsten.

Resultaten från de tre konferenserna har presenterats i rapporter och legat till grund för nordiska vandringsutställningar.

Changing the woman image – om kvinnan i tecknade serier

Den första fasens tema behandlar den förändring som pågår inom den politiskt kommenterande serietecknarbranschen, där en tidigare manlig struktur nu utmanas av att fler och fler kvinnliga serieskapare kliver in på arenan. På Internetforum diskuterar läsare, förläggare och serieskapare detta som en av alla förändringar som serieskapandet omfattas av. Hur framställs kvinnan idag i de tecknade serierna och hur framställdes hon tidigare? Utgår dagens kvinnliga serieskapare ifrån andra samhälleliga perspektiv än sina manliga kollegor och speglar dessa i så fall de normsystem som råder i samhället i övrigt?

Läs rapport från konferensen här: Dokumentation Changing the woman image. maj 2010, C M

 

Truth be told – om sanningen ska fram?

Behandlar ett tema som tar upp de tre tabun som finns i den arabiska cartoonistvärlden; politik, sex och religion. Att detta är ett ämne som i allra högsta grad rör Norden styrks av den kartonistkris som kom i efterspelet av Jyllands-Postens publicering av tio danska karikatyrer av profeten Muhammed i september 2005.  Frågan nätverket ställer sig är om man kan utmana rådande tabun? Och till vilket pris? Nordiskt nätverk för politisk illustrationskonst ser ett behov av att hitta en gemensam nordisk grund i dessa svåra frågor för att kunna utveckla en kompetens som efterfrågas allt mer idag, både nordiskt och internationellt.

Läs dokumentation från konferensen här: Dokumentation från konferens Truth be told februari 2011[1]

Beyond the image – om politisk illustrationskonst som historisk källa

Behandlar ett outforskat område där fokus ligger på att studera den politiska illustrationskonsten som vittnesmål. Bilderna tecknas för en samtid utifrån dagsaktuella ämnen och ger oss därmed en direkt bild av en samtid. Utifrån dessa bilder kan man studera hur förhållningssättet till makten förändras över tid och hur olika normer och värderingar fluktuerar. Detta kan säga oss mycket om den politiska illustrationskonsten som språkrör i det offentliga rummet.

Rapport från konferensen: Beyond-the-image

Kontakt

För frågor och mer information kontakta intendent EWK-museet via epost: info@arbetetsmuseum.se eller telefon: 011-23 17 15